לפרסקופיה

http://www.pregnancymd.org/laparoscopy.htm